Stanovy SKS

Stanovy spolku
„Sdružení křesťanských seniorů, z.s.“
 
Článek 1.
Úvodní ustanovení
 
Název spolku je: „Sdružení křesťanských seniorů,  z.s.“
Sídlo spolku je na adrese: Karlovo nám. 317/5, 120 00 Praha 2

Článek 2.
Právní postavení spolku
 
a)      Spolek je dobrovolná, nezávislá korporace, sdružující členy na základě společného zájmu.
b)      Spolek je právnickou osobou. Spolek působí na území České republiky.
 
Článek 3.
Účel spolku a formy činnosti
 
Svým zaměřením sleduje Sdružení křesťanských seniorů (dále jen spolek) duchovní a hmotné dobro nejen starších lidí; svojí aktivní činností chce pozitivně ovlivňovat i celou společnost:
a)      spolek sleduje oblast sociální a kulturní politiky, neboť důstojnost člověka vyžaduje, aby jeho životní podmínky i v důchodovém věku odpovídaly jeho životním potřebám, včetně duchovní a kulturní oblasti. V případě potřeby vstupuje Sdružení do jednání s příslušnými orgány sociálního zabezpečení, úřady veřejné správy a jinými zájmovými organizacemi.
b)      spolek je v úzkém kontaktu a spolupracuje se sociálními a charitativními institucemi křesťansko-sociálního charakteru a dále s institucemi, které napomáhají duchovnímu rozvoji života starších lidí.
c)       spolek poskytuje svým členům poradenskou činnost ve věcech vztahujících se k účelu spolku. Pro tento účel se postupně vytváří pracovní skupiny, které poskytují informace o právních předpisech a opatřeních, o společenském a odborném dění, o zdravotních problémech starších lidí apod. Spolek usiluje o aktivní ovlivnění legislativních a všeobecných právních předpisů, týkajících se životních podmínek a práv důchodců.
d)      spolek ve spolupráci s jinými organizacemi přispívá k organizaci a rozšiřování sociálních služeb, případně samo organizuje takovou činnost.
e)      Jedním z důležitých cílů spolku je též organizování přednášek, seminářů, sympozií, společenských setkání, prázdninových pobytů, výletů apod. Spolek zajišťuje přednášky, diskuzní kroužky a odborné poradenství i v jednotlivých obcích. Spolek usiluje být aktivním kulturním činitelem v široké občanské společnosti.
f)       spolek uskutečňuje různé akce na získání prostředků na svou činnost (kulturní vystoupení, sbírky apod.).
g)      spolek navazuje kontakty s příbuznými tuzemskými a zahraničními organizacemi seniorů a důchodců, především křesťansky orientovaných.

Článek 4.
Členství ve spolku
 
a)      Členem spolku může být fyzická osoba, starší 55 roků na základě písemné přihlášky Výboru spolku, která souhlasí se stanovami a dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl spolek založen.
b)      Členem spolku mohou být i právnické osoby nebo jiné kolektivy na základě písemné přihlášky Výboru spolku, které souhlasí se stanovami a dalšími předpisy spolku a účelem, pro který byl založen. Na členské schůzi je zastupuje jejich statutární zástupce.
c)       Členství ve spolku může být následující:
·         základní
·         čestné
d)      Dokladem o členství je potvrzení o členství, vydané Výborem spolku nebo výborem pobočného spolku
e)      Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen spolku následující práva:
1.       právo účastnit se členské schůze a hlasovat o záležitostech zařazených na pořad zasedání;
2.       právo volit a být volen do orgánů spolku;
 
3.       podílet se na činnosti spolku a být o této činnosti informován;
 
4.       předkládat orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.
5.       právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem.
f)       Není-li dále stanoveno jinak, má každý člen spolku následující povinnosti:
1.       dodržovat stanovy spolku;
2.       dodržovat všechny vnitřní předpisy spolku;
3.       dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku;
4.       podílet se podle svých možností na plnění účelu spolku;
5.       dodržovat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících se spolkem, které se člen dozví během svého členství, nejsou-li tyto skutečnosti označeny orgány spolku jako volně šiřitelné;
6.       členské příspěvky jsou dobrovolné nebo ve výši a splatnosti určené Výborem, či výborem pobočného spolku.
g)      Zánik členství:
1.       vystoupením člena ze spolku, a to dnem, kdy je oznámení o vystoupení doručeno Výboru spolku;
2.       úmrtím fyzické osoby
3.       vyloučením člena na základě rozhodnutí Výboru;
4.       zánikem spolku.
Člen, který byl vyloučen, nebo dobrovolně vystoupil ze spolku, nemá právo požadovat vrácení členských příspěvků, finančních a materiálních darů ani jiné finanční vyrovnání, pokud nebude členskou schůzí rozhodnuto jinak.

Článek 5.
Členství „Čestné“
 
a)      Členství čestné vzniká rozhodnutím Výboru spolku o přijetí za čestného člena na návrh člena spolku na základě výjimečných zásluh o seniory.
b)      Práva čestného člena:
1.       právo účastnit se členské schůze, bez hlasovacího práva
2.       právo přednostní registrace a slevy na akce pořádané spolkem.
c)       Na čestné členství se nevztahují povinnosti dle čl. IV., písm. d) až f).
d)      Čestné členství je osvobozeno od povinnosti platit členské příspěvky.

Článek 6.
Orgány spolku
 
a)      Členská schůze
b)      Výbor
c)       Kontrolní komise

Článek 7.
Členská schůze
 
a)      Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
b)      Členskou schůzi tvoří členové spolku a členové pobočných spolků.
c)       Členskou schůzi svolává k zasedání výbor dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
d)      Výbor svolá zasedání členské schůze také na základě podnětu alespoň třetiny členů. Nesvolá-li Výbor spolku zasedání členské schůze do 60 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Členská schůze se svolává zasláním písemné pozvánky mailem nebo poštou, smskou, oznámením v tištěných a elektronických médiích a vyvěšením pozvánky na webových stránkách spolku, a to nejméně 30 dní přede dnem konání zasedání. Pozvánka musí obsahovat místo, čas a program zasedání.
e)      Působnost členské schůze:
1.       určuje hlavní zaměření činnosti spolku
2.       rozhoduje o změnách stanov spolku na základě návrhu předloženého Výborem spolku nebo 1/3 členů
 
3.       volí členy výboru spolku včetně předsedy a místopředsedů spolku a kontrolní komisi
4.       rozhoduje o zrušení členství a o zrušení spolku s likvidací či jeho přeměně na základě návrhu Výboru spolku
 
5.       schvaluje vnitřní řád využívání prostředků spolku
6.       vytváří a schvaluje program činnosti spolku včetně personálního zajištění a finančních parametrů
 
7.       schvaluje výsledek hospodaření spolku
8.       hodnotí činnost dalších orgánů spolku u jejich členů
9.       rozhoduje o nabývání a zcizování nemovitého majetku
 
 
10.   rozhoduje ve věcech, které si členská schůze vyhradí k rozhodování
11.   rozhoduje o odvolání vyloučených členů
f)       Členská schůze je usnášeníschopná, když je přítomna nadpoloviční většina členů.
g)      Hlasovací právo delegátů je rovné. O změně stanov a o zrušení spolku rozhoduje členská schůze alespoň dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech prostou většinou přítomných členů.
h)      Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, může Výbor spolku do 15 dnů od předchozího zasedání svolat způsobem stanoveným v odst. 4 tohoto článku náhradní zasedání se stejným programem. Lhůta uvedená v odst. 4 tohoto článku může být zkrácena až na 15 dní. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Členská schůze je na náhradním zasedání usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
i)        Ze zasedání členské schůze vyhotovuje Výbor zápis, který je členům spolku k dispozici k nahlédnutí v sídle spolku.
 
Článek 8.
Výbor spolku
 
a)      Výbor je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
b)      Výbor je orgán kolektivní tvořený z předsedy spolku a dvou místopředsedů a čtyř členů výboru. Funkční období výboru je tříleté.
c)       Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
 
Článek 9.
Působnosti Výboru spolku:
 
a)      koordinuje činnost spolku:
1.       svolává členskou schůzi a zpracovává podklady pro její rozhodnutí;
2.       rozhoduje o přijetí za člena a čestného člena spolku; případně čestného předsedu spolku
3.       schvaluje odměny za práci člena pro spolek s výjimkou odměny pro členy Výboru;
4.       určuje členské příspěvky a jejich výši a splatnost;
5.       rozhoduje o přijetí daru spolku;
6.       navrhuje a schvaluje plán činnosti včetně personálního určení a jejich odměňování, dodržení a naplnění;
7.       rozhoduje o založení a zrušení pobočného spolku;
8.       rozhoduje ve věcech, které nejsou svěřeny členské schůzi nebo které si členská schůze nevyhradí k rozhodování.
9.       rozhoduje o vyloučení člena spolku
b)      Předseda a místopředsedové výboru zastupují spolek navenek. Každý člen výboru je oprávněn zastupovat spolek samostatně na základě plné moci předsedy ve všech záležitostech.
c)       Předseda odpovídá za řádné vedení účetnictví spolku, přičemž tato povinnost je splněna i smluvním zajištěním této povinnosti prostřednictvím externího subjektu (účetní firmy).
 
Článek 10.
Kontrolní komise
 
a)      Kontrolní komise je revizní orgán spolku. Je volena členskou schůzí v počtu tří členů a její volební období je tříleté. Kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu Kontrolní komise.
b)      Kontrolní komise:
1.       Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu spolku a kontroluje jeho plnění
2.       Provádí revizi rozpočtu a kontroluje správnost výdajů spolku, včetně pobočných spolků
3.       Zprávu o výsledku revizí předkládá členské schůzi spolku
4.       Členové kontrolní komise mají právo účastnit se jednání Výboru
c)                  Kontrolní komise přešetřuje podněty a připomínky členů spolku.
 
Článek 11.
Zásady hospodaření
 
a)      Spolek získává prostředky zejména:
1.       ze sponzorských a členských příspěvků a darů, poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami;
2.       ze státních dotací a grantů, z dotací a grantů orgánů státní správy a samosprávy, z fondů EU;
3.       z benefičních akcí, popřípadě z jiných doplňkových aktivit;
4.       z úroků a z jiných výnosů majetku spolku;
5.       z vedlejší hospodářské činnosti, kterou spolek provádí za účelem podpory a dosažení svých hlavních cílů;
6.       z činností prováděných k naplňování účelu spolku.
b)      Veškeré prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a naplnění účelu spolku uvedeného v čl. III. stanov. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.
c)       Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku, kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za správné vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů je odpovědný předseda spolku.
 
Článek 12.
Vedlejší hospodářská činnost
 
a)      Spolek může vyvíjet v souladu s § 217 zák č. 89/2012 Sb. vedlejší hospodářskou činnost, jejíž účel bude směřovat k podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku, spočívající v podnikání v oboru:
1.       pořádání a organizování kulturních a vzdělávacích akcí - besedy, kurzy, koncerty, mezinárodní stáže, online prezentace; publikační a mediální, produkční činnost (knihy, videa, dokumenty, filmy);
2.       prodej vzdělávacích materiálů souvisejících s činností spolku (knihy, videa, dokumenty, filmy);
3.       pronájem prostor pro pořádání vzdělávacích akcí.
b)      Zisk z vedlejší činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
 
Článek 13.
Pobočné spolky
 
a)      Pro naplnění účelu spolku na místní úrovni mohou být založeny pobočné spolky. O založení pobočného spolku rozhoduje Výbor spolku. Ve svém rozhodnutí Výbor určí název pobočného spolku, jeho sídlo a členy výboru pobočného spolku a členy kontrolní komise pobočného spolku.
b)      Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do rejstříku spolků.
c)       Pobočný spolek je způsobilý mít práva a povinnosti v plném rozsahu. Pobočný spolek není omezen v právním jednání. Právní jednání pobočného spolku zavazují pouze pobočný spolek. Pobočný spolek je oprávněn nabývat majetek a hospodařit s ním dle zásad hospodaření uvedených ve stanovách. Pobočný spolek je oprávněn vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost.
d)      Pobočný spolek spolupracuje při své činnosti s hlavním spolkem. Pobočný spolek je povinen předložit Výboru spolku jednou ročně zprávu o své činnosti a hospodaření výboru pobočného spolku.
e)      Za dluhy pobočného spolku ručí spolek, jen pokud se k tomu zavázal v ručitelském prohlášení.
f)       Orgány pobočného spolku jsou členská schůze, výbor a kontrolní komise. Výbor pobočného spolku je kolektivní orgán a tvoří jej 5 členů – předseda a dva místopředsedové a dva členové. Kontrolní komisi pobočného spolku tvoří tři členové. Kontrolní komise si zvolí ze svého středu předsedu Kontrolní komise. Ve věcech pobočného spolku mají orgány pobočného spolku působnost stanovenou v čl. VII. a čl. VIII. Členská schůze pobočného spolku není oprávněna rozhodovat o změně stanov spolku, v ostatních věcech rozhoduje dle čl. VII. a VIII. stanov.
g)      Členstvím jakéhokoliv druhu v pobočném spolku vzniká základní členství ve spolku. Zánikem členství v pobočném spolku zaniká i členství ve spolku.
h)      Pobočný spolek může být zrušen také rozhodnutím členské schůze spolku alespoň dvoutřetinovou většinou všech členů. Likvidační zůstatek zrušeného pobočného spolku přechází na spolek.
i)        Není-li v tomto článku stanoveno jinak nebo neurčí-li jinak Výbor spolku při založení pobočného spolku, použijí se na organizaci a činnost pobočného spolku ustanovení stanov spolku přiměřeně.
 
Článek 14.
Zrušení a zánik spolku
 
a)      Spolek se zrušuje:
1.       dnem určeným rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku, jinak dnem účinnosti takového rozhodnutí;
2.       pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku;
3.       dalším zákonem stanoveným způsobem.
b)      Spolek dnem, kdy byl zrušen, vstupuje do likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce. Případný likvidační zůstatek bude převeden na charitativní účely.
c)       Spolek zaniká výmazem z rejstříku spolků.
 
Článek 15
Změny a doplňky stanov
 
Stanovy spolku lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků, schválených členskou schůzí.
 
Článek 16.
Přechodné ustanovení
 
Výbor spolku a Kontrolní komise spolku se volí na 1 rok, t.j. do roku 2016.
 
Článek 17.
Závěrečná ustanovení
 
Toto znění stanov spolku Sdružení křesťanských seniorů  bylo přijato členskou schůzí v Praze dne 24.10.2015
 
V Praze dne 24.10.2015
 
 
 
 
 
Registrace provedena
Dne 15. 12. 2015
ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského v Praze v oddílu L, vložce číslo 12244

pod č.j. : L 12244/RD2/MSPH